Burimi: Homesearch.mk

Me konferencën e parë ndërqeveritare të mbajtur në korrik 2022, Maqedonia mori dritën jeshile për fillimin e negociatave me BE-në. Ky ishte një hap i madh pasi rrugëtimi i vendit drejt anëtarësimit në BE ka qenë i gjatë dhe i vështirë. Maqedonia aplikoi për anëtarësim në BE në vitin 2004 dhe mori statusin e kandidatit në 2005. Gjatë viteve të fundit, vendi ka ndërmarrë reforma të rëndësishme dhe ka bërë përparim në përafrimin e legjislacionit dhe institucioneve të saj me standardet e BE-së. 

Edhe pse procesi është disi i bllokuar dhe mund të duhen shumë vite të tjera për integrimin përfundimtar, këtë vit u bënë disa hapa të vegjël për të bërë përparim. Takimi i fundit i përfaqësuesve nga BE-ja dhe Maqedonia u mbajt më 17 mars 2023, në kuadër të Këshillit të Stabilizim Asociimit BE-Republika e Maqedonisë, i cili bëri vlerësimin e progresit në strategjinë e anëtarësimit, duke përfshirë kriteret politike, ekonomike dhe ligjore të BE-së për anëtarësimi në BE. 

Por si do të ndikojë integrimi i Maqedonisë në BE në industrinë e patundshmërive? 

Sektori i pasurive të paluajtshme është një shtytës kryesor i rritjes dhe zhvillimit ekonomik në çdo vend. Ai luan një rol vendimtar në tërheqjen e investimeve të huaja direkte, krijimin e mundësive të punësimit dhe stimulimin e aktivitetit ekonomik. Ndërsa në rastin e integrimit të Maqedonisë në BE, industria e patundshmërive pritet të përjetojë disa efekte pozitive:

Rritja e besimit të investitorëve 

Një nga avantazhet kryesore të sektorit të pasurive të paluajtshme është rritja e besimit të investitorëve që vjen me anëtarësimin në BE. Anëtarësimi në BE nënkupton stabilitet politik, respektim të sundimit të ligjit dhe përkushtim ndaj standardeve dhe rregulloreve evropiane. Këta faktorë krijojnë një mjedis të favorshëm biznesi për investitorët vendas dhe të huaj, të cilët do të jenë më të gatshëm të investojnë në tregun e patundshmërive të Maqedonisë. 

Për më tepër, anëtarësimi në BE promovon lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve dhe kapitalit brenda tregut evropian. Ky integrim mund të tërheqë blerës dhe investitorë të huaj në tregun e pasurive të paluajtshme të Maqedonisë. Kërkesa e shtuar nga qytetarët e BE-së që kërkojnë të investojnë ose të zhvendosen në vend mund të rrisë çmimet e pronave dhe të krijojë një treg të lulëzuar. 

Qasja në burimet e financimit 

Anëtarësimi në BE hap gjithashtu mundësi të reja për akses në fonde dhe burime financiare. Maqedonia  do të ketë qasje në fondet dhe programet e zhvillimit të BE-së për të mbështetur projektet e infrastrukturës, zhvillimin urban dhe investimet rajonale. Kjo mbështetje financiare mund të kanalizohet në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke lehtësuar ndërtimin e pronave të reja rezidenciale dhe komerciale, duke rigjallëruar zonat urbane dhe duke përmirësuar infrastrukturën e përgjithshme. 

Harmonizimi i rregulloreve 

Për më tepër, anëtarësimi në BE do të harmonizojë rregulloret dhe standardet në industrinë e pasurive të paluajtshme. Maqedonia e Veriut duhet të harmonizojë legjislacionin e saj me direktivat e BE-së, duke siguruar transparencë, efikasitet dhe drejtësi në transaksionet e pronës. Ky përafrim do të rrisë mbrojtjen e investitorëve dhe të drejtat e konsumatorëve, duke promovuar besimin në treg. 

Cilat janë sfidat me të cilat do të përballet vendi si anëtar i BE-së? 

Të gjithë e dimë se Maqedonia do të ketë shumë përfitime që të jetë shtet i BE-së, jo vetëm për industrinë e patundshmërive por në përgjithësi. Megjithatë, është e rëndësishme të pranohet se sfidat mund të lindin gjatë kësaj periudhe tranzitore, veçanërisht për industrinë e pasurive të paluajtshme. Procesi i harmonizimit të legjislacionit dhe përshtatjes me standardet e BE-së që përmendëm më lart mund të kërkojë kohë dhe burime. Industria e pasurive të paluajtshme duhet të lundrojë në këto ndryshime, duke siguruar pajtueshmërinë dhe duke përqafuar praktika të reja. 

Gjithashtu, fluksi i investitorëve të huaj dhe rritja e kërkesës për prona mund të çojë në rritjen e çmimeve të pronave. Ndërsa kjo mund të përfitojë pronarët dhe investitorët e pronave, mund të paraqesë gjithashtu sfida të përballueshmërisë për banorët dhe blerësit për herë të parë. Duhet të vendosen masa dhe rregullore të duhura për të adresuar këtë çështje dhe për të siguruar rritje gjithëpërfshirëse në sektorin e pasurive të paluajtshme. 

Si përfundim, negociatat e Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në BE premtojnë shumë për industrinë e pasurive të paluajtshme. Përafrimi i vendit me standardet e BE-së, aksesi në financim, rritja e besimit të investitorëve dhe harmonizimi i rregulloreve do të ndikojnë pozitivisht në sektor. Megjithatë, kërkohet një menaxhim i kujdesshëm dhe masa proaktive për të adresuar sfidat e mundshme dhe për të siguruar që të gjithë palët e interesuara ndajnë përfitimet e anëtarësimit në BE në industrinë e pasurive të paluajtshme. Ndërsa Maqedonia e Veriut përparon drejt integrimit në BE, e ardhmja duket e ndritshme për tregun e pasurive të paluajtshme të vendit. 

By B I