QYTET MË TË PASTËR BASHKË ME TË RINJTË

KAB Struga organizoi ngjarje sipas projektit “Qytet më të pastër bashkë me të rinjtë” ku morën pjesë përfaqësues të bashkësive lokale, të rinjë dhe përfaqësues nga sektori qytetar. Aktiviteti “Ngjarje publike dhe komunikim përmbajtësor” I përfshiu aktivitetet e deritanishme të realizuara nga ana e KAB Struga, si:
Prezantim i aktiviteteve sipas projektit “Qytet më i pastër bashkë me të rinjtë” realizuar nga ana e Klubit sportiv bjeshkatar KAB STRUGA:
1.Aktivitete për inicimin e aktivizmit dhe volunterizmit te të rinjtë.
2.Monitorim i realizimit të Programit për mbrojtje të ambientit jetësor të Komunës së Strugës për vitin 2020.
3.Detektim i deponive të egra në territorrin e komunës së Strugës.
4.Takim me përfaqësues të bashësive vendore në mjediset rurale dhe të mjedi

By admin